Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Do Thi Thanh Huong

Khi Ta Nhai Cơm Lâu Trong Miệng Thấy Có Cảm Giác Ngọt Là Vì Sao ?

Câu trả lời hay
1

Khi bạn nhai cơm lâu trong miệng và cảm thấy ngọt, điều đó có thể là do cơm chứa một số đường. Khi bạn nhai cơm, nó sẽ hình thành một loại hạt nhỏ và mịn trong miệng của bạn, và đường trong cơm sẽ được tách ra từ hạt cơm và giải phóng vào miệng của bạn. Đường là một loại hoạt chất ngọt và khi nó được giải phóng vào miệng, nó có thể gây ra cảm giác ngọt. Có nhiều loại đường khác nhau, nhưng đường trái cây và đường glucoze là hai loại đường phổ biến nhất.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer