Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 19
Phạm Thanh Hương

Tại Sao 2 Người Chạm Nhau Bị điện Giật ?

Câu trả lời hay
19

Khi hai người chạm nhau, tổng cộng số điện tích trên bề mặt của hai người sẽ bị thay đổi. Điện tích là một đại lượng đo mô tả sự tích tụ của điện trở trên một bề mặt. Khi số lượng điện tích thay đổi, điện trở sẽ di chuyển để phù hợp với số lượng mới của nó. Khi điện trở di chuyển, nó sẽ tạo ra một luồng điện, đồng nghĩa với việc có sự xuất hiện của điện áp. Điện áp là một đại lượng đo mô tả sự khác biệt điện áp giữa hai điểm trên một hệ thống điện.

Khi hai người chạm nhau, sự thay đổi trong số lượng điện tích trên bề mặt của họ sẽ dẫn đến sự xuất hiện của một luồng điện và một điện áp. Nếu điện áp lớn hơn ngưỡng động điện của cơ thể con người, có thể xảy ra sự xuất hiện của điện giật.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer