Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Quỳnh Trần

Tại Sao Ensure Không được Bán ở Việt Nam ?

Câu trả lời hay
1

Đến thời điểm hiện tại, Cục chưa cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho sản phẩm Sữa Ensure do hãng Abbott Laboratories sản xuất. Nội dung của nhãn này có ghi rõ từ “not to be sold in Vietnam or Mexico”. Do đó, sản phẩm này hiện chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer