Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 6
Nguyễn Thị Bích Na

Tại Sao Gọi Là Trật Tự 2 Cực Lanta ?

Câu trả lời hay
6

Hội nghị Ianta tổ chức ở thành phố Ulan Bator của Mongolia vào năm 1945 đã đặt nền móng cho thế giới mới phân thành 2 cực đứng đầu là Mĩ và Liên Xô. Từ khuôn khổ này, Mĩ và Liên Xô đã cố gắng thực hiện mục tiêu phát triển một thế giới mới trong tương lai. Họ đã cùng nhau hợp tác để thống nhất quan điểm của họ về vấn đề quan trọng, như bảo vệ chính sách độc lập và nền tảng hòa bình trên toàn cầu. Hội nghị Ianta đã chỉ ra con đường cho một thế giới mới trong tương lai, một thế giới mà thống nhất, hòa bình và sự nghiệp là các giá trị chính.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer