Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 11
Lê Ngọc Hoàng Huy

Tại Sao Mobifone Mua Avg Là Sai ?

Câu trả lời hay
11

Chủ tịch HĐTV Lê Nam Trà của Mobifone rất có thể hiểu được tình hình tài chính yếu kém, kinh doanh thua lỗ lâu dài của AVG, cùng với nợ lớn của nó và giá mua theo tư vấn cao hơn so với giá trị thể hiện trên sổ sách. Kể từ đó, ông đã chỉ đạo các ban chức năng của Mobifone để lập dự án mua 95% cổ phần AVG, mặc dù việc thực hiện dự án này không đúng quy định và quy trình.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer