Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Tại Sao Lại Gọi Là Bệnh Viện Nhiệt đới ?

Câu trả lời hay
1

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới được xây dựng vào năm 1861, lấy tên là Bệnh viện Chợ Quán. Bệnh viện này được xây dựng và quản lý bởi một số nhà giàu hảo tâm người Việt. Bệnh viện là một trong những bệnh viện bệnh nhiệt đới đầu tiên ở Việt Nam, và là một trong những bệnh viện lâu đời nhất của đất nước. Từ thế kỷ 19 đến nay, Bệnh viện Chợ Quán đã chăm sóc và cứu chữa hàng ngàn bệnh nhân bị bệnh nhiệt đới, góp phần lớn vào sức khỏe cộng đồng. Ngày nay, Bệnh viện Chợ Quán vẫn tiếp tục duy trì ứng dụng các tiêu chuẩn cận chỉnh hiện đại nhằm cứu và chăm sóc bệnh nhân bệnh nhiệt đới.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer