Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Hoanh

Tinh Trùng Khỏe Mạnh Là Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
1

Tinh trùng khỏe mạnh là rất quan trọng cho việc thụ tinh và mang thai bền vững. Để giữ tinh trùng khỏe mạnh, cần phải có số lượng tinh trùng trên 15 triệu trên mỗi ml tinh dịch. Số lượng lớn của tinh trùng sẽ làm tăng khả năng tiếp cận với trứng, giúp tăng cường khả năng thụ tinh. Trong thời gian mang thai, các bà mẹ nên kiên nhẫn ăn uống khoa học, hạn chế động vật, nghỉ ngơi để giữ cho tinh trùng của họ khỏe mạnh.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer