Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
ĐỔ VĂN THÁI

Trẻ 10 Tháng Tuổi Biết Làm Những Gì ?

Câu trả lời hay
1

Bé 10 tháng tuổi đã phát triển khả năng phối hợp của mình tới mức cao hơn. Bé có thể cầm với tay những đồ vật nhỏ và dễ dàng phát hiện các đồ vật quanh mình. Ngoài ra, bé cũng có thể thực hiện một số hoạt động như đứng, đi bộ, nắm chặt những đồ vật và đứng trên những góc của phòng. Bé cũng có thể học các từ chung và nghe và lặp lại các âm thanh. Những kỹ năng này đều thuộc về khả năng phối hợp của bé.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer