Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Hồng Nhung

Tổng đài Biết Tuốt Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Tổng đài 1080 là một phương tiện hỗ trợ khách hàng của Viettel, cung cấp cho mọi người cơ hội để được hỗ trợ kịp thời trong việc gửi và nhận thông tin, cũng như truy vấn về các dịch vụ của VNPT. Tổng đài 1080 cung cấp hỗ trợ cho cả khách hàng của VNPT trong mạng và ngoài mạng. Khách hàng có thể tư vấn về các dịch vụ, hỗ trợ về sửa chữa, bảo hành, vv. hoặc đặt câu hỏi cho các chuyên gia của VNPT. Tổng đài 1080 là một công cụ hỗ trợ đáng tin cậy và thuận tiện cho các khách hàng của VNPT. Với nó, mọi khách hàng có thể nhanh chóng được hỗ trợ khi cần và không cần phải di chuyển đi từ nơi này đến nơi khác.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer