Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 7
Phạm Thanh Hương

Tứ Diện đều Có Bao Nhiêu Mặt Phẳng đối Xứng ?

Câu trả lời hay
7

Tứ diện là một hình hộp có 4 mặt phẳng và 4 góc. Mỗi mặt phẳng có thể được đối xứng qua một trục đối xứng, do đó tứ diện có tổng cộng 8 mặt phẳng đối xứng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer