Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 3
Trương Văn Chương

Vì Sao Anh Rút Khỏi Eu ?

Câu trả lời hay
3

Anh Quốc đã rời Liên Minh Châu Âu vào năm 2016 bởi nhiều lý do. Điều quan trọng nhất là họ muốn không còn phải trả thuế cho Liên Minh Châu Âu nữa. Họ cũng muốn có tự do chính sách nhập cư và làm luật, và khôi phục lại quyền của tòa án Anh. Bởi vậy, đây là những lý do chính sách Anh Quốc đã quyết định rời Liên Minh Châu Âu.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer