Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 95
Nghiêm Thị Thùy Vinh

Vì Sao Chúa Giêsu Bị đóng đinh ?

Câu trả lời hay
95

Chúa Jesus đã đối mặt với sự đóng đinh của ông khi ông thách thức quyền lực tối cao của đế chế La Mã bằng cách trở thành vua người Do Thái. Để đạt được sự đóng đinh của Chúa Jesus, Meredith J C Warren, giảng viên khoa Nghiên cứu Tôn giáo và Kinh Thánh tại Đại học Sheffield, Anh, cho rằng có một số biện pháp khác nhau có thể được áp dụng. Các biện pháp này bao gồm từ trừng phạt hình phạt, đàn áp và sử dụng công lực cảnh sát để bảo vệ quyền lực của đế chế. Tuy nhiên, bằng cách đặc biệt, Chúa Jesus đã chọn một đường lối khác để trả lời sự đóng đinh của ông – sự hiến dâng và sự chịu đựng một cách tự thân.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer