Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Thị Quyên

Tại Sao Gọi Là ông Táo ?

Câu trả lời hay
1

Trong ngày 23 tháng Chạp âm lịch, không có gia đình nào không chuẩn bị lễ cúng tiễn ông Công ông Táo về trời. Các gia đình đều háo hức và đứng ra với nhau để cùng nhau cúng tiễn ông Công ông Táo. Người ta cùng nhau thực hiện những nghi lễ và các huyền thoại đã được lưu lại trong các năm qua. Những kỷ niệm đẹp nhất đã được ghi lại trong lễ cúng tiễn ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer