Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 100
Phạm Thanh Hương

Vì Sao Nghệ Sĩ Không Uống Nước Mía ?

Câu trả lời hay
100

Nghệ sĩ không nên uống nước mía vì nước mía là cây gậy của ông tổ nghề, tổ nghiệp của họ và ăn mía là lấy đi cây gậy của ông tổ nghề, tổ nghiệp. Mỗi người đều có quyền tự quyết định những gì họ muốn làm và không làm.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer