Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 3
Nguyễn Thị Ngọc Lan

Vì Sao Trái đất Hình Cầu ?

Câu trả lời hay
3

Trái đất và tất cả các hành tinh đều hình tròn bởi lực hấp dẫn của trọng lượng. Khi được hình thành, Trái đất và các hành tinh khác được cấu tạo từ vật chất nóng chảy, thường là chất lỏng nóng đến mức không thể chịu đựng. Do đó, lực hấp dẫn luôn hướng tâm của chúng, ép các vật tạo thành Trái đất và các hành tinh khác theo mọi hướng như nhau và tạo thành quả bóng tròn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer