Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 60
Bùi Khánh Việt

Võ Văn Thưởng Quê ở đâu ?

Câu trả lời hay
60

Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970 tại Hải Dương, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nguyên quán ở An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long. Gia đình của ông rời vùng miền Nam trong thời kỳ Chiến tranh chống Hoa Kỳ, ông được sinh ra và lớn lên thời niên thiếu ở miền Bắc cho đến khi đất nước thống nhất.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer