Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trương Văn Chương

Vùng Thượng Vị ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Vùng thượng thượng vị là một khu vực cực kỳ quan trọng trong cơ thể con người. Nó nằm giữa 2 bên xương sườn và dưới mũi xương ức. Vùng này có nhiều mục đích quan trọng, bao gồm cả chống sự hoạt động của cơ thể và giúp bảo vệ nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể như não bộ và gan. Nó cũng là nơi chứa đựng một số cơ quan như trái tim, bụng, thực quản và cột sống. Vì thế, sức khỏe vùng thượng thượng vị là cực kỳ quan trọng và nó cần được ngăn chặn và được bảo vệ bằng cách tuân thủ các biện pháp phòng ngừa bệnh.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer