Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
ĐỔ VĂN THÁI

089 Là Mạng Gì ?

Câu trả lời hay
1

Đầu số 089 là một trong những đầu số được phân phối và quản lý bởi nhà mạng MobiFone. Đầu số này đã được giữ nguyên sau cuộc chuyển đổi từ 11 số sang 10 số của Bộ Thông tin và Truyền thông. Khác với đầu số 078 được chuyển đổi từ đầu số 0128, đầu số 089 là một trong những đầu số còn tồn tại và được sử dụng hơn nữa trong thời gian tới.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer