Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Vũ Xuân Hoàng

2009 Là Năm Con Gì ?

Câu trả lời hay
1

Năm 2009 được coi là tuổi gì phụ thuộc vào Thiên can và Địa chi. Những người sinh năm 2009 là mệnh Thiên can Kỷ và Địa chi Sửu, do đó, tuổi của họ là tuổi con Trâu – Kỷ Sửu. Năm 2009 là một năm của sự bình yên, sự yêu thương, sự hỗ trợ, và sự tỏa sáng. Người sinh năm 2009 sẽ là một thế hệ của sự lạc quan, lòng biết ơn, và sức sống.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer