Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 53
Vũ Xuân Hoàng

Ai Là Cha đẻ Của Phương Pháp Thực Nghiệm ?

Câu trả lời hay
53

Galileo Galilei (1564-1642) là một nhà vật lý và triết gia Ý được coi là cha đẻ của phương pháp thực nghiệm trong khoa học. Anh đã khám phá ra rất nhiều sự thật về thế giới và đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của khoa học. Galileo cũng đã tìm ra một số luận cứ và luận điều đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của vật lý học và các lĩnh vực khác.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer