Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đoàn Thị Diễm My

Bạn Biết Gì Về Văn Hóa Nhật Bản ?

Câu trả lời hay
1

Nhất là truyền thống hiếu nghĩa với cha mẹ tổ tiên, thủy chung vợ chồng, trung thành với bạn; kính trọng thầy cô, phục tùng lãnh đạo đã trở thành một phần không thể thiếu của xã hội Nhật Bản. Hiếu nghĩa, trung thành, kính trọng và phục tùng là những giá trị luôn được lớn lao truyền tới tất cả các thành viên của gia đình và xã hội. Ngoài ra, sự tôn trọng và phục tùng cũng được hiểu như là một sự trung thành và trách nhiệm đối với lãnh đạo của xã hội. Trong xã hội Nhật Bản, hiếu nghĩa, trung thành, kính trọng và phục tùng là những giá trị được luôn luôn truyền tới tất cả thành viên của gia đình và xã hội. Những giá trị này đã giúp duy trì và phát triển xã hội Nhật Bản trong những năm qua.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer