Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Thị Xuân Hương

Carbon Footprint Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Carbon footprint là một khái niệm quan trọng để đo lường tổng số khí nhà kính đã bị phát thải ra môi trường bởi một sản phẩm hoặc dịch vụ trong suốt quá trình sản xuất, sử dụng và cuối vòng đời của nó. Nó giúp chúng ta hiểu được những tác động ô nhiễm môi trường mà chúng ta gây ra và để xây dựng được một thế giới thân thiện hơn với môi trường. Tăng cường việc tính toán carbon footprint của sản phẩm hoặc dịch vụ cũng sẽ giúp chủ đề này được gắn với thị trường và giúp cộng đồng của chúng ta làm hội nhập với môi trường.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer