Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 7
Đạt Thành

Chất Vấn Là Gì ?

Câu trả lời hay
7

Chất vấn là một thuật ngữ chỉ các câu hỏi được đặt ra bởi một cá nhân hoặc một cơ quan chính phủ có thể được giải quyết trong một thời gian ngắn. Chất vấn có thể được đặt bởi một lãnh đạo nước ngoài, một đại biểu Quốc hội hoặc một thành viên của một cơ quan chính phủ. Quy định của Quốc hội đề cập đến việc trả lời chất vấn ở buổi họp. Những trường hợp trả lời chất vấn bằng văn bản, phải được trình bày trong một bức thư bằng văn bản chính thức, đặc biệt là trong trường hợp có các câu hỏi chi tiết, cần phải được giải quyết.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer