Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đoàn Thị Diễm My

Kinh độ Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Kinh độ là một giá trị tọa độ địa lý được ký hiệu bằng chữ cái tiếng Hy Lạp lambda (λ) và được sử dụng phổ biến nhất trong bản đồ học và hoa. Kinh độ được sử dụng để xác định vị trí của một địa điểm trên mặt đất, định vị theo hướng đông-tây. Giá trị kinh độ có thể là số dương hoặc âm, và thường được biểu diễn theo độ phân giải của giấy map. Vì vậy, kinh độ là một tọa độ địa lý quan trọng để xác định vị trí của một địa điểm trên mặt đất.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer