Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Vũ Xuân Hoàng

Thiên Yết Là Cung Gì ?

Câu trả lời hay
1

Thiên Yết (còn gọi là Hổ Cáp, Thần Nông, Bọ Cạp, Thiên Hạt) là cung chiêm tinh thứ tám trong vòng Hoàng Đạo. Nó nằm giữa độ thứ 210 và 240 trên tròn trời mỗi năm. Những người thuộc cung Thiên Yết có thể được xem như những người lớn tuổi, có khả năng tự lập trí cao và khả năng tác động mạnh mẽ đến những người xung quanh. Họ thường có một tính cách chủ động và tự lực mạnh mẽ. Những người thuộc cung Thiên Yết cũng có thể là một người cởi mở, thân thiện và mời mọc. Chúng là những người thành đạt, đáng tin cậy và có khả năng tập trung cao trong những nhiệm vụ phức tạp.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer