Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 25
Quỳnh Trần

Chùa Ba Vàng ở đâu ?

Câu trả lời hay
25

Chùa Ba Vàng là một ngôi chùa nằm trên lưng chừng núi Thành Đẳng, thuộc Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Từ năm 2007, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, một người thuộc Hệ phái thiền Trúc Lâm Yên Tử, đã được nhân dân địa phương chọn làm người trụ trì chùa.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer