Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 11
Phạm Nhật Phương

Lợi Nhuận Gộp Là Gì ?

Câu trả lời hay
11

Lợi nhuận gộp là số tiền thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí kinh doanh từ tất cả các hoạt động kinh doanh của một công ty. Đây là một con số quan trọng để đo lường hiệu quả của một công ty trong việc kinh doanh và có thể được sử dụng để so sánh với các công ty khác trong ngành.

Cách tính lợi nhuận gộp là:

Lợi nhuận gộp = Tổng doanh thu – Tổng chi phí kinh doanh

Trong đó:

  • Tổng doanh thu là tổng số tiền thu được từ bán hàng và các dịch vụ của công ty.
  • Tổng chi phí kinh doanh là tổng số tiền đã chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm các khoản chi phí như chi phí nhân công, chi phí vật tư, chi phí phát triển, chi phí quảng cáo, vv.

Ví dụ: Một công ty có tổng doanh thu trong năm là 10 triệu đồng và tổng chi phí kinh doanh là 8 triệu đồng. Lợi nhuận gộp của công ty đó là 2 triệu đồng (10 triệu đồng – 8 triệu đồng = 2 triệu đồng).

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer