Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 8
Lam Thanh

Latte Là Gì ?

Câu trả lời hay
8

Latte là một loại cà phê được pha bằng espresso và sữa đặc. Nó thường được pha với sữa đặc khô (không đựng được hơi) và được phủ lên một lớp sữa động ở trên. Latte có màu sắc trắng ngọt. Latte được uống khá nhiều trong các quán cà phê hiện đại và là một trong những loại cà phê phổ biến nhất trên thế giới.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer