Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nghiêm Thị Thùy Vinh

Vũ Bằng Là Ai ?

Câu trả lời hay
1

Vũ Bằng là một nhà văn, nhà báo của Việt Nam được biết đến rộng rãi trong cộng đồng nghệ thuật. Ông đã chủ động nghiên cứu và viết về các vấn đề xã hội, văn học, giáo dục, văn hoá và lịch sử. Ông cũng có sở trường viết về chủ đề xã hội đa dạng, bao gồm văn hóa, lịch sử, giáo dục, tôn giáo và những vấn đề khác. Ông đã tạo nên nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Tâm Thức Vũ Bằng” và “Đạo đức Vũ Bằng”. Các tác phẩm của ông đã được sử dụng trong các khóa học văn học ở trường học và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vũ Bằng là một trong những người đã có đóng góp lớn vào lịch sử văn học của Việt Nam.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer