Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 9
Nguyễn Văn Lít Nguyễn Văn Lít

Hủ Tục Là Gì ?

Câu trả lời hay
9

Hủ tục là một phần của phong tục của một xã hội. Những thể hiện của những hủ tục lỗi thời, lạc hậu thường được hiểu là những thói hư, tật xấu, tồi tàn. Những hủ tục này đã làm cho xã hội trở nên bị trì hoãn và không đủ sức để đạt được sự tiến bộ. Do đó, việc giữ gìn hủ tục là rất quan trọng để đảm bảo xã hội có thể phát triển bền vững.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer