Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 8
Huỳnh Anh Tú

Tử Vi Là Gì ?

Câu trả lời hay
8

Tử Vi là một bộ môn huyền học cổ xưa, được sử dụng để luận đoán về tính cách, hoàn cảnh và dự đoán các “vận hạn” của người. Tử Vi Đẩu Số được xem là một phần của Tử Vi, được dùng để luận đoán về các sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai. Nó dựa trên sự tương quan giữa các số và sự kiện trong cuộc sống. Nó được dùng để phân tích các sự kiện trong quá khứ và hiện tại cũng như để dự đoán xem các sự kiện trong tương lai sẽ ra sao. Tử Vi Đẩu Số được xem là một bộ môn thăm dò và khám phá toàn bộ lịch sử con người.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer