Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 9
Nguyen Hai Oanh

Bánh Gai đặc Sản ở đâu ?

Câu trả lời hay
9

Bánh gai hiện nay rất dễ mua tại Việt Nam và được chế biến và bán tại nhiều nơi, nhưng nguồn gốc của loại bánh này ban đầu là từ các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa, Tuyên Quang trong Bắc Bộ Việt Nam.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer