Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đoàn Thị Diễm My

Con Gì Có Răng Mà Không Biết ăn ?

Câu trả lời hay
1

Con ếch là loài động vật không có răng nhưng lại được xem là có răng. Chúng có một vài đầu cối mỏng và dài bên trong miệng của chúng. Đây là các đầu cối có thể được sử dụng để phân bố những chất dinh dưỡng và được gọi là con nhện. Những con nhện này có thể được dịch là “răng” vì họ có thể được sử dụng để đối phó với thức ăn. Con ếch có thể sử dụng những đầu cối của mình để nhồi nhét các thức ăn nhỏ vào miệng của chúng và họ cũng có thể sử dụng những con nhện này để đối phó với những thức ăn lớn hơn. Do đó, con ếch được xem là có răng mặc dù thực tế là chúng không có.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer