Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Bảo

Tháp Tuổi Cho Ta Biết Gì ?

Câu trả lời hay
1

Tháp tuổi là một công cụ hữu ích trong việc định lượng dân số. Công cụ này cho phép chúng ta xem xét những thay đổi này theo độ tuổi của dân số và theo giới tính của dân số. Ví dụ, chúng ta có thể xác định bao nhiêu người ở từng lứa tuổi và từng nhóm tuổi, bao nhiêu nam, nữ ở từng lứa tuổi và từng nhóm tuổi. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tìm hiểu những thay đổi về phân bố dân số theo thời gian. Tháp tuổi cung cấp cho chúng ta những kiến thức bổ ích để phân tích dân số.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer