Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
ĐỔ VĂN THÁI

Chết Rồi Còn Biết Gì Không ?

Câu trả lời hay
1

Từ lâu, người chết luôn là đề tài hấp dẫn thu hút sự nghiên cứu của các nhà khoa học. Những câu hỏi về người chết cũng như những nguyên nhân ở sau cái chết của con người đã thu hút đông đảo những nhà nghiên cứu. Các nhà khoa học đã nghiên cứu những câu hỏi này bằng các phương pháp khoa học và thực hành, nhằm mục đích giải quyết những khoảng trống trong lý thuyết về con người chết. Một trong những câu hỏi luôn được nghiên cứu là biết mình chết. Hiện tại, các nhà khoa học đang nghiên cứu cách để xác định những biểu hiện và các dấu hiệu của con người khi họ còn sống trước khi chết. Những kết quả này sẽ được áp dụng để giải quyết một số vấn đề pháp lý liên quan đến người chết.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer