Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trần Thị Thanh Thư

Kí Hiệu Nguyên Tử Cho Biết Thông Tin Gì ?

Câu trả lời hay
1

Kí hiệu một nguyên tử là một cách để biểu thị những thông tin về nguyên tử như những nguyên tử có trong một hợp chất. Kí hiệu bao gồm các thành phần cơ bản như tên của nguyên tử, số nguyên tử, và số ánh hướng. Một ví dụ cách viết kí hiệu của một nguyên tử là kí hiệu của hợp chất hợp kim SiO2. Kí hiệu của nguyên tử này là SiO2, trong đó Si là kí hiệu của nguyên tử silicon, còn O là kí hiệu của nguyên tử oxy. Số hai ở cuối của kí hiệu cho biết rằng nguyên tử silicon có hai nguyên tử oxy.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer