Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 37
Nguyễn Tấn Đạt

Vòng Gỗ Hàng Năm Cho Ta Biết điều Gì ?

Câu trả lời hay
37

Vòng gỗ hàng năm được sử dụng để xác định tuổi của cây hai lá mầm. Mỗi vòng gỗ là dấu chỉ một tuổi của cây theo năm. Mỗi năm, cây sẽ phát triển và sinh trưởng, nhưng điều kiện môi trường, như ánh nắng, nhiệt độ, độ ẩm và chất đất, cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của cây. Những yếu tố này cũng sẽ ảnh hưởng đến số vòng gỗ mà cây sẽ tạo ra trong một năm.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer