Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Lam Thanh

Xét Nghiệm Gì để Biết Lao Phổi ?

Câu trả lời hay
1

Khi bác sĩ nghi ngờ một bệnh nhân mắc bệnh lao phổi, họ sẽ chỉ định các xét nghiệm để xác định diễn biến bệnh. Trong đó, xét nghiệm đờm AFB là một trong những xét nghiệm thường quy được sử dụng nhiều nhất. Xét nghiệm này có nhiều ưu điểm về thời gian thực hiện nhanh, đơn giản và dễ thực hiện. Ngoài ra, các xét nghiệm khác như xét nghiệm Xpert MTB/RIF, nuôi cấy tìm vi khuẩn lao cũng được sử dụng trong việc chẩn đoán bệnh lao phổi.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer