Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Hoanh

Cư Trú Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Cư trú là một trách nhiệm của từng công dân trong xã hội. Việc cư trú có nghĩa là công dân sống ở một địa điểm cụ thể trong một khu vực nào đó. Cách thức cư trú này có thể là thường trú hoặc tạm trú. Theo Điều 1 Luật cư trú, cư trú cần được làm theo quy định của xã, phường, thị trấn. Việc cư trú là một trách nhiệm lớn của công dân và cũng là một trách nhiệm quan trọng trong việc giữ được an toàn xã hội.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer