Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Thanh Hương

Tại Sao Pháp Xâm Lược Việt Nam ?

Câu trả lời hay
1

Từ giữa thế kỉ thứ XIX, những nước phương Tây đã bắt đầu xâm lược thuộc địa của chúng. Đây là do các nước đang phải đáp ứng nhu cầu của thị trường và thuộc địa. Việt Nam có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên và bền vững, nên trở thành đối tượng bị xâm lược. Việt Nam đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi xâm lược thuộc địa, cả trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa. Trong thời gian này, các nước phương Tây đã giành quyền lợi trong các mối quan hệ kinh tế với Việt Nam.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer