Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nghiêm Thị Thùy Vinh

Phí Trước Bạ Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Lệ phí trước bạ là một nghĩa vụ pháp lý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với tài sản của họ. Nó bao gồm các khoản tiền được ấn định sẵn bởi các tổ chức, hoặc được quy định bởi các cơ sở pháp lý. Lệ phí trước bạ phải được trả trước khi tài sản được sử dụng. Nó giúp bảo vệ các tài sản và đảm bảo rằng người sử dụng tài sản đó đã đủ nghĩa vụ lệ phí.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer