Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Vũ Xuân Hoàng

Cụm Danh Từ Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Cụm danh từ là một giải pháp hữu hiệu để làm cho câu văn trở nên nhẹ nhàng, sắc bén và rõ ràng hơn. Để sử dụng cụm danh từ một cách hiệu quả, danh từ được kết hợp với những từ phụ thuộc để tạo ra ý nghĩa đầy đủ. Như vậy, cụm danh từ có thể là một cách để tối ưu hóa câu văn bằng cách tạo ra những câu ngắn gọn và ý nghĩa đa dạng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer