Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Hồ Văn Thịnh

Central Processing Unit Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

CPU là một bộ phận quan trọng nhất trong một thiết bị máy tính. Viết tắt của chữ Central Processing Unit (tiếng Anh), CPU là mạch điện tử chịu trách nhiệm thực hiện các câu lệnh của chương trình máy tính. Nó được thiết kế để làm việc nhanh chóng, xử lý các thông tin liên quan đến chương trình và thực hiện các câu lệnh đã được gửi đến. CPU xử lý các thông tin bằng cách chuyển đổi chúng thành các định dạng khác nhau và thực hiện theo các câu lệnh được yêu cầu. Bộ xử lý trung tâm có thể thực hiện các tác vụ tính toán tốc độ cao, cũng như các tác vụ khác như lưu trữ, truy cập bộ nhớ và kết nối mạng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer