Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đạt Thành

Chuyển đổi Số Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Chuyển đổi số đã trở thành một mô hình kinh doanh hiện đại được sử dụng để thay thế hoạt động kinh doanh truyền thống. Tại Việt Nam, khái niệm này thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng các công nghệ hiện đại như tích hợp công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông xã hội và công nghệ điện toán đám mây. Chuyển đổi số là một cách hiệu quả để giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả nguồn lực, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí. Doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ trực tuyến để giảm thiểu tối đa các chi phí quản lý và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt hơn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer