Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Do Thi Thanh Huong

đinh Thế Huynh đang ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Đinh Thế Huynh là quân nhân, nhà báo và chính trị gia người Việt Nam. Ông nguyên là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer