Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 6
Trịnh Trang

Lowkey Là Gì ?

Câu trả lời hay
6

Lowkey là một từ trong ngôn ngữ thuật của người trẻ để chỉ rằng một người hay một việc đang được tiết lộ một cách ít người biết. Nó có nghĩa là một cách khá lãng phí và không cố ý để chia sẻ thông tin với người khác. Ví dụ: “Tôi lowkey thích anh ta nhưng tôi không muốn cho ai biết điều đó.”

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer