Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Thanh Hương

Red Flag Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Red flag là một từ tiếng Anh có nghĩa là dấu hiệu cảnh báo hoặc cảnh báo rằng có một vấn đề hoặc rủi ro nào đó. Nó thường được dùng để chỉ sự cảnh báo về một mối quan hệ, một dự án hoặc một sự kiện. Ví dụ: “Có một số red flag lớn về công ty đó, tôi không biết nên đầu tư hay không.”

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer