Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 2
Nguyễn Văn Bảo

độ F Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Độ F là một đơn vị đo nhiệt độ, được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Độ F là một đơn vị đo nhiệt độ cố định, nó được sử dụng để đo nhiệt độ và điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu của mỗi người. Độ F có hai cơ sở lý thuyết cơ bản, đó là độ F được sử dụng để đo nhiệt độ trong tiêu chuẩn quốc tế (IPTS-68) và độ F được sử dụng để đo nhiệt độ trong tiêu chuẩn cục bộ thông thường. Việc hiểu rõ độ F sẽ giúp bạn có thể biết được nhiệt độ thật của môi trường mà bạn đang sống trong.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer