Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 7
Nguyễn Hồng Nhung

Hậu Duệ Là Gì ?

Câu trả lời hay
7

Thế hệ con cháu là những những anh chị em con của những nhà trước đây, được gọi là thế hệ kế tiếp. Họ là những người được tiêu dùng, được thừa kế và truyền tải các giá trị, đặc điểm, ước mơ và mục tiêu của dòng họ. Họ là một phần quan trọng của một gia đình và là những nhân tố mạnh mẽ trong lịch sử của một dòng họ. Họ cũng là những người được giao công việc của dòng họ trước đây và sẽ tồn tại trong tương lai. Vì vậy, thế hệ con cháu là một trong những thế hệ quan trọng nhất trong một gia đình và dòng họ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer