Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

đỗ Thành Nhân Là Ai ?

Câu trả lời hay
1

Từ giai đoạn 2020 – 2021, Đỗ Thành Nhân đã trở thành Chủ tịch Louis Holding và nắm cổ phần chi phối tại 6 công ty khác nhau. Trong khi đó, ông cũng thực hiện nhiều thâu tóm, bao gồm những công ty có tên trên sàn chứng khoán, nhưng doanh nghiệp đó đã phải chịu thua lỗ và giá trị cổ phiếu của họ thấp đáng kể. Đỗ Thành Nhân đã cho thấy những khả năng quản lý và thuyết phục của mình rất tốt, cũng như cách ông quản lý rủi ro của các công ty mà ông đang thâu tóm. Ông đã thành công trong việc dẫn đầu Louis Holding trở thành một doanh nghiệp lớn và thành công.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer